جابجایی خدمه

با اطلاع رسانی حداقل ۵ (پنج) روز زودتر، امکان جابجایی خدمه در اسکله، لنگرگاه و خارج از محدوده بندر (OPL)وجود دارد، همچنین ما می توانیم جابجایی خدمه کشتی را از فرودگاه / کشتی به کشتی / مرز خروج انجام دهیم. همچنین ما می توانیم هتل مناسب / اتومبیل، خدمات حمل و نقل با قایق و تهیه غذا را در صورت نیاز برای خدمه کشتی های شما فراهم کنیم. در برخی موارد خاص امکان جابجایی خدمه توسط هلیکوپتر نیز وجود دارد.

ایران آبراه خود را موظف به انجام خدمات قانونی اقامتی خدمه در اداره مهاجرت محلی می داند، و برای این کار ما به تمام اطلاعات شخصی (نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، شماره گذرنامه و تاریخ انقضاء) همراه با برنامه کامل سفر نیاز داریم. همه خدمه ورودی/ خروجی باید روادید ترانزیت معتبر داشته باشند که توسط کارشناسان مهاجرت ما ترتیب آن داده خواهد شد.

2015 © ttgian.com